top of page

Ideal per pleherimin baze dhe per kultura me kerkesa te medha kryesisht ne fosfor,potas, azot, magnez dhe mikroelemente

Haifa TURBO-K, zgjidhja absolute per te rritur ne maximum prodhimin dhe rezistencat e bimeve.


Fale sintezes homogjene te cdo kokrize, bima do te gjeje te gjithe elementet e cmuara ushqyese, kryesore, dytesore dhe mikroelementet, duke kombinuar dobite e Nitratit te Potasit Multi-K ™ me bashkengjitjen e elementeve te tjerra ushqyese.

Haifa Multi Grant™ eshte ideal per kulturat e arrave, serrat, pemet frutore dhe tapetet jeshile, atje ku kulmi i teknologjise se plehrave rrit ne maksimum fitimin e kulturave.

Dihet qe kripezimi i larte i tokes pengon thithjen e ujit nga bimet duke tronditur proceset fiziologjike dhe si rrjedhim duke vonuar zhvillimin e bimeve dhe rendimentin e kulturave.

Seria  innovative e plehrave kokrizore Haifa Turbo-K™ pa permbajtje klori dhe natriumi, ul kripezimin e tokes, duke kontribuar keshtu ne maksimizimin e prodhimeve edhe ne kulturat e ndjeshme ndaj kripezimit.

 

TIPET KRYESORE TE SERISE   Haifa Turbo-K™ JANE:

 

Turbo-K  14-14-17  + 2% MgO + 0,1% Fe + 0,02% Zn

Turbo-K  18-9-18 + 2% MgO + 0,1% Fe + 0,02% Zn

Turbo-K   15-15-15 + 2% MgO + 0,1% Fe + 0,02% Zn

Turbo-K   21-7-14 + 1,5% MgO + 0,3%B

www.haifa-group.com

Produkte speciale per ushqimin e bimeve

Haifa Turbo-K™ - Granular

HAIFA Turbo K Granular agriculture Israel

Pleh inovativ granular NPK me baze Nitratin e Potasit

bottom of page